Full Width FAQs

2545

2547

2549

2550

2552

2553

2554

2555

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

3.การเคารพสิทธิมนุษย์ชน

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

2002

2006